หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
 
กิจกรรม
 
OTOP
 
TRAVEL
 
วิสัยทัศน์
 
 
 
"ประชาชนอยู่ดี มีงานทำ การศึกษาก้าวหน้า
กีฬาเด่น เน้นเอกลักษณ์ไทย"
 
จ่าสิบเอกรุ่ง ฟักทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง
 
 
พันธกิจ
 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของราษฎร เพื่อเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนและเสมอภาค  
 
ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการและการดูแลอย่างทั่วถึง  
 
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกกลุ่ม  
 
ขยายและเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาของประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบ  
 
ส่งเสริมและฟื้นฟูการกีฬาของท้องถิ่นให้พัฒนาสู่ระดับจังหวัดหรือเขต  
 
ฟื้นฟูและส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย  
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นในระดับครัวเรือนหมู่บ้าน และตำบล  
 
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085