หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
   
 
 
 
กิจกรรม
 
OTOP
 
TRAVEL
 
วิสัยทัศน์
 
 
 
"ประชาชนอยู่ดี มีงานทำ การศึกษาก้าวหน้า
กีฬาเด่น เน้นเอกลักษณ์ไทย"
 
นายเสน่ห์ เกิดปั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง
 
 
พันธกิจ
 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของราษฎร เพื่อเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนและเสมอภาค  
 
ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการและการดูแลอย่างทั่วถึง  
 
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกกลุ่ม  
 
ขยายและเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาของประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบ  
 
ส่งเสริมและฟื้นฟูการกีฬาของท้องถิ่นให้พัฒนาสู่ระดับจังหวัดหรือเขต  
 
ฟื้นฟูและส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย  
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นในระดับครัวเรือนหมู่บ้าน และตำบล  
 
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085