หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล คุยม่วง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
กลยุทธ์
 
ส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
 
พัฒนายกระดับ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนโดยมีการ ส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ในชุมชน และกลุ่มอาชีพแบบครบวงจรโดยเริ่มตั้งแต่ จัดอบรมให้ทักษะความรู้ จัดหาแหล่งทุน จัดหาครุภัณฑ์อบรมแนะนำการบรรจุหีบห่อและขั้นตอนสำคัญคือการหาแหล่งจำหน่ายสินค้า
 
สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมด้านการเกษตรหรืออุตสาหกรรมทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการจ้างแรงงานในพื้นที่ ซึ่งจะมีผลต่อการค้า การขาย การบริโภค จะก่อให้เกิดระบบ เศรษฐกิจดีในสังคมชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
กลยุทธ์
 
พัฒนาระบบคมนาคม ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ตลอดจนถนนดินลูกรัง ให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ
 
พัฒนาระบบกันน้ำท่วม ด้วยการปรับปรุงก่อสร้าง รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และเสริมคันคลองให้สูงขึ้น เพื่อให้สามารถ รองรับปริมาณน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึงเพียงพอมีคุณภาพ มาตรฐาน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
กลยุทธ์
 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน โดยพัฒนาปรับปรุง ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการจัดการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพทันสมัย มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพอนามัย ที่แข็งแรง ได้รับอาหารที่มีโภชนาการครบถ้วน มีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียน
 
ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคุยม่วง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชน ได้เรียนรู้ เรียนดี และเรียนอย่างมีคุณภาพ
 
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาและพัฒนาศาสนสถานภายใต้กรอบแนวคิด วัด ประชา รัฐ สร้างสุข
 
ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรม เนื่องในโอกาสสำคัญทางราชการ และประเพณีท้องถิ่น
 
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเป็นปึกแผ่นเชิงสถาบัน เช่น บวร (บ้าน, วัด, โรงเรียน) เพื่อให้ชุมชนได้เกิดความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม
 
กลยุทธ์
 
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตนเองตามโครงการต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดขึ้น
 
ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานผ่านเวทีประชาคม องค์กรชุมชนให้เป็นองค์กรที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นและทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการนำปัญหาและความต้องการ ของประชาชนมาเสนอให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว
 
ส่งเสริมการจัดกองทุนสวัสดิการชุมชนให้บริหารโดยชุมชนเอง ทำให้รู้จักการออม การช่วยเหลือกันในชุมชน โดยเป้าหมายสำคัญคือ ประชาชน มีสวัสดิการคุ้มครอง
 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ นอกจากจะช่วยดูแลเรื่องสิทธิ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแล้ว ที่สำคัญคือ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้บุคคลเหล่านี้รู้สึกว่า ตัวเองมีคุณค่า และสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตัวอย่างคือ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบล คุยม่วง เป็นต้น
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี สร้างความเป็นปึกแผ่น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือและร่วมมือกันพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วงของเรา ให้มีความเจริญ เช่น การจัดกิจกรรม พัฒนาร่วมกันในโอกาสต่างๆ หรือการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน เป็นต้น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการสาธารณะสุข
 
กลยุทธ์
 
เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยเน้นการส่งเสริมการออกกำลังกาย สนับสนุนการจัดตั้งชมรม การออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ ตามความถนัด จัดให้มีเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งให้กับชุมชนพร้อม อุปกรณ์สนามเด็กเล่น
- ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น โครงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นของ อสม.
 
เพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยเสริมองค์ความรู้ทักษะ วัสดุอุปกรณ์ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือ สนับสนุนการทางาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งจัดให้มีระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ทั้งโรคอุบัติใหม่ต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
 
พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะทั้งทางด้านสถานที่ ด้านสุขาภิบาลอาหารและเป็นไปตามหลัก อาหารปลอดภัย และอาหารสะอาดรสชาติอร่อย
 
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านค้าหรือ ตลาดสด พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ความสะอาด ให้เป็นไปตามมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อของกรมอนามัย รวมทั้งจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าเพื่อรองรับ เรื่องการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร
 
กลยุทธ์
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นโดยยึดหลักความโปร่งใส่
 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถการทางานของบุคลากรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่ปฏิบัติงานและจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
 
ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
 
กลยุทธ์
 
การพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส ลดภาวะโลกร้อน พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะ
 
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประซาชน ชุมชนให้มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ ธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน/สายตรง
นายอนันต์ เทียนดำ
นายก อบต. โทร 087-524-9864
นายวิชัย เผ่าพันธ์ดี
รองนายก อบต. โทร 084-622-3006