หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
บุคลากร
 


 
จ่าสิบเอกรุ่ง ฟักทอง
ปลัด อบต.คุยม่วง
 
กองคลัง
 


 
นางจัณท์ฑิตา เห็มทอง
ผู้อำนวยากรกองคลัง


นางสาวสุธารัตน์ วันเพ็ญ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน


นางธัญลักษณื เรือทมิล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางกฤษณา พุฒตาล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวศิริพร ดีมี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวกันยารัตน์ ใจเดียว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวรจนา เผ่าคนชม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085