หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางจัณฑิตา เห็มทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.คุยม่วง
โทร : 0613821955
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางจัณท์ฑิตา เห็มทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0613821955
นายสมหมาย เป็งขวัญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0818829232
นางสาวทิพิกร จันสน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0946259997
นางดวงรัตน์ อิ่มเกิด
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0804464166
สิบเอกนรินทร แก้วแจ้ง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0850532253
นางวรุณวดี โรจน์บุญถึง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0894376500