หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
สภาพสังคม
 
 
สภาพสังคม
 
สภาพสังคมของชาวตำบลคุยม่วง จังหวัดพิษณุโลก มีสภาพสังคม แบบเรียบง่าย ชาวบ้านมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเหมือนเครือญาติ มีปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของในหลวงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในตำบล
 
การสาธารณสุขในตำบล
   

การให้บริการด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลคุยม่วง จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085