หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
   
 
 
สภาพสังคม
 
 
สภาพสังคม
 
สภาพสังคมของชาวตำบลคุยม่วง จังหวัดพิษณุโลก มีสภาพสังคม แบบเรียบง่าย ชาวบ้านมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเหมือนเครือญาติ มีปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของในหลวงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในตำบล
 
การสาธารณสุขในตำบล
   

การให้บริการด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลคุยม่วง จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085