หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
ข่าวสาร
 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ย. 2563 เวลา 10.57 น. โดย คุณ วิจิตรา ภู่เชย

ผู้เข้าชม 5 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085