หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
สมาชิกสภา
 


 
นายภาคภูมิ ทับเคลือบ
ประธานสภา
 


 
นายสุทิวัส มั่นสุวรรณ
รองประธานสภา


 
จ่าสิบเอกรุ่ง ฟักทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง
เลขาสภา
 
สมาชิกสภา
 


นายณัฐวุฒิ ภะวันตุ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายเจษฎา ไหมละออง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นางสมคิด มุ่งกุศล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายภาคภูมิ ทับเคลือบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายบัญชา เผ่าผาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายมนตรี สุขทรัพย์ทวีผล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085