หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง
"ประชาชนอยู่ดี มีงานทำ การศึกษาก้าวหน้า
กีฬาเด่น เน้นเอกลักษณ์ไทย"
วิสัยทัศน์ อบต.คุยม่วง
อาคารศูนย์วัฒนธรรมบึงบ้านดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคุยม่วง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
จ่าสิบเอกรุ่ง ฟักทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง
 
 
 
 
   
  กิจกรรม
  ACTIVITIES
   
   
  กิจการสภา
  COUNCIL
   
   
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
PUBLIC RELATION
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
PURCHASE
 
   
 
[ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 83 
[ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 100 
 
   
 
แจ้ง อ.บางระกำ ขอจัดส่งเกียรติบัตร การรับรองครูและผู้ดูแลเด็ก และการรับรองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รุ่นที่ 2 ที่ พล 0023.3/8656 ลว 5 มิ.ย. 63 [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ \\\"วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ COVID-19 ที่ พล 0023.3/ว 8654 ลว 5 มิ.ย. 63 [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ที่ พล 0023.3/ว 3849 ลว 5 มิ.ย. 63 [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 31 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 3697 ลว. 1 มิ.ย. 63 [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 22 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม ที่ พล 0023.5/ ว 3696 ลว 1 มิ.ย. 63 [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 31 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 3695 ลว. 1 มิ.ย. 63 [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 30 
การประเมินประสิทธิภาพระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 48 
หารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 59 
ขอให้จัดส่งเอกสารโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 แผนงานที่ 3.2 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 324 ลว 5 มิ.ย. 63 [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 120 
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3738 ลว 4 มิ.ย. 63 [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 91 
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านแอปพลิเคชัน KhunLook ในระหว่างปิดการเรียนการสอน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3736 ลว 4 มิ.ย. 63 [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 60 
ข้อเสนอแนะจาการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3739 ลว 4 มิ.ย. 63 [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 174 
ยื่นขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 ด่วนมาก ที่ พล 0023.2/ว323 ลว 1 มิ.ย. 63 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 47 
การตรวจสอบข้อมูลงบประมาณด้านบุคลากรของสถานศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว322 ลว 1 มิ.ย. 63  [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 78 
ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3717 ลว 1 มิ.ย. 63 [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 75 
ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3707 ลว 1 มิ.ย. 63 [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 66 
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3699 ลว 1 มิ.ย. 63 [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 91 
การพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุ่งซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3630 ลว 29 พ.ค. 63 [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 56 
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) กรณีนำส่งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการคืนกรมบัญชีกลาง ที่ พล 0023.5/ว 8451 ลว 1 มิถุนายน 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 81 
การพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3629 ลว 29 พ.ค. 63 [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 49 
 
   
 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
ขอจัดส่งสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มที่ 2 ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
เร่งรัดการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
ขอส่งคู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างข้อสอบ]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
ยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ด่วนมาก  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์รายการค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษาของบุตร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 4  [ 29 พ.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม -เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
 
แผนพัฒนาฯ
PLANNING
 
หนังสือสั่งการ
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร ในเครือข่าย
NETWORK NEWS
 
กระดานสนทนา
OUR WEBBOARD
   
 
อบต.วังทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้า [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.หินลาด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความ [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.วังทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริ [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังพิกุล ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.สนามคลี ประชาสัมพันธ์วันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บางระกำ ภารกิจเทศบาลตำบลบางระกำ [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านไร่ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านไร่ โครงการปรับสภาพแวดล้อที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิิการ 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยุแบบพกพา ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง โ [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.เนินเพิ่ม โครงการ \"1 ตำบล 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ\" [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านไร่ การบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตือเชื้ [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ท่าทอง ประกาศผลการสรรหา การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 27 
อบต.หนองกะท้าว ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกะท้าว ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
   
 
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (11 มี.ค. 2563)    อ่าน 32  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (11 มี.ค. 2563)    อ่าน 22  ตอบ 0  
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 ธ.ค. 2562)    อ่าน 57  ตอบ 0  
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP

ร้านตีเหล็ก ฉ ฉิ่งบ้านดง

ศพด.อบต.คุยม่วง
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.คุยม่วง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านระบบ internet ตำบล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับอบต.คุยม่วง
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-981-085