หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล คุยม่วง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLAN
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
ประวัติตำบล
 
เดิมตำบลคุยม่วงมีชื่อเรียกว่า ตำบลชุมแสงสงคราม มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน และได้แยกออกมาตั้งตำบลใหม่ คือตำบลคุยม่วง
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบางระกำ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางระกำไปตามทางหลวงหมายเลข 1239 อำเภอบางระกำ - สุโขทัย เป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 80.94 ตารางกิโลเมตร หรือ 50,587 ไร่
 
ประวัติหน่วยงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการยกฐานะจากตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยได้รับการยกฐานะตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 ทำให้มีผลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 และในปัจจุบันมีเขตความรับผิดชอบทั้งหมด 12 หมู่บ้าน
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.กง อ.กงไกลาศ จ.สุโขทัย
ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.ชุมแสงสงคราม, อบต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.หนองตูม อ.กงไกลาศ จ.สุโขทัย
 
อบต.กง
อ.กงไกลาศ จ.สุโขทัย

อบต.หนองตูม
อ.กงไกลาศ จ.พิษณุโลก
ตำบลคุยม่วง
อบต.ชุมแสงสงคราม
อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
อบต.ชุมแสงสงคราม, อบต.นิคมพัฒนา
อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
 
ภูมิประเทศ
 
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลคุยม่วง เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการเกษตรกรรม เช่น การปลูกข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพดและอ้อย โดยพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 6 บ้านหนองขานาง หมู่ที่ 7 บ้านเรียงกระดก และหมู่ที่ 9 บ้านทุ่งพัฒนา จะประสบกับปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำยม และตกอยู่เป็นระยะเวลาประมาณ 3 -4 เดือน
ภูมิอากาศ
 
เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู

ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน

ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนกรกฏาคม ถึงเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์
 
อาชีพประชากร
   

การเกษตร
  ในปัจจุบันประชากรตำบลคุยม่วงส่วนมาก ประกอบอาชีพทางการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวน นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป

การประมง
  เกษตรที่ทำอาชีพประมงจำนวน 1 ราย ได้แก่ เลี้ยงปลา เป็นต้น
 
จำนวนประชากร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,166 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,530 คน คิดเป็นร้อยละ 49.26

หญิง  จำนวน 3,636 คน คิดเป็นร้อยละ 50.74
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,430 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 88.53 คน/ตารางกิโลเมตร
 
เขตการปกครอง
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านคุยม่วง 258 249 507 211
2 บ้านคุยขวาง 369 390 759 289
3 บ้านเกาะกลางนา 304 306 610 193
4 บ้านดง 290 311 601 228
5 บ้านโปร่งกระโดน 350 342 692 251
6 บ้านหนองขานาง 294 310 604 217
7 บ้านเรียงกระดก 329 312 641 205
8 บ้านทุ่งสาวน้อย 203 210 413 116
9 บ้านทุ่งพัฒนา 211 225 436 116
10 บ้านนางพญา 319 353 672 219
11 บ้านยิ่งเจริญ 377 370 747 238
12 บ้านคุยม่วงมีสุข 226 258 484 147
รวม 3,530 3,636 7,166 2,430
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน/สายตรง
นายอนันต์ เทียนดำ
นายก อบต. โทร 087-524-9864
นายวิชัย เผ่าพันธ์ดี
รองนายก อบต. โทร 084-622-3006